คณะผู้บริหารจาก ปตท. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ T-ECOSYS ใน งาน Tilog – Logistix 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

         ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ปธม. คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รธม. คุณชนมาศ ศาสนนันท์ ผงญ. และประธานคณะกรรมการบริษัท T-ECOSYS พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของ T-ECOSYS ในงาน Tilog-Logix 2023: Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท T-ECOSYS ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการนำเสนอบริการของ iDP ผ่าน Industrial Ecosystem รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือ Pre-Assessment ที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำในการเลือก Industrial Solutions…

T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Wellness & Healthcare ผ่าน Digital Platform และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3

       เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. ที่ผ่านมา คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 หรือ Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรม  ในการนี้ T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อ “Total Solutions Gateway for Personalized Wellness & Healthcare” โดยได้นำเสนอแนวคิดบันได 3 ขั้น…

T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Practice Sharing for WHB Business Forum” เพื่อแบ่งปันแนวทางดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3

           เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Practice Sharing for WHB Business Forum” แก่ผู้ประกอบการในหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โดย คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ T-ECOSYS ด้านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม iDP (Industrial Digital Platform) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย T-ECOSYS มีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบ…

T-ECOSYS เข้าร่วมแสดงนิทรรศการโซน Travel Tech ภายใต้ธีม Future of Tourism ในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

          เมื่อวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) และ นายจิรสิน ขนิษฐานันท์ Head of Product and Ecosystem Development and Acting Head of Technology เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และเป็นตัวแทนเปิดบูธนิทรรศการของ T-ECOSYS ในโซน Travel Tech ภายใต้ธีม Future of Tourism ซึ่งเป็นโซนที่รวมรวบพันธมิตรที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ได้แก่…

T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจ” ในงาน NAC 2023: NSTDA Annual Forum โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงาน NAC 2023: NSTDA Annual Forum โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดย คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด ได้ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจ” โดยได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคธุรกิจจอย่างมีจริยธรรม ที่จะต้องสร้างพื้นฐานให้สามารถสืบย้อนที่มาของการประมวลผล AI ได้ (Explainable) และกรอบการนำ AI มาใช้ด้วยความรับผิดชอบ  (Responsible) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักในการนำปัญญาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ด้วยความระมัดระวังและรู้เท่าทัน และออกแบบแนวทางการใช้งาน AI ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรต่อไป  

T-ECOSYS ได้รับเกียรติจากคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ T-ECOSYS

     เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Co-Creation สำนักงาน T-ECOSYS โดยคุณหญิงทองทิพได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ T-ECOSYS รวมถึงชื่นชมและสนับสนุนบทบาทของ T-ECOSYS ที่นำเอา Best Practice และ Business Solutions ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. และภาคอุตสาหกรรม มาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Digital Platform (iDP) ถือเป็นพันธกิจของ T-ECOSYS ที่จะช่วยผลักดันและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยใน 4 มิติของ Ecosystem…

T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI for Industrial Transformation: Driving Ecosystem Evolution” ในงาน New Wave of AI: New Era of Crowdsourcing Intelligence

          เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้นำ  AI เข้ามาช่วยพัฒนา Solutions สำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI for Industrial Transformation: Driving Ecosystem Evolution” ในงานสัมมนา New Wave of AI: New Era of Crowdsourcing Intelligence ที่โดยบริษัท มายด์ เอไอ เซาท์อีสเอเซีย จำกัด (MIND AI SEA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้อง… โดย คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ Head of Product…

T-ECOSYS ถ่ายทอดแนวคิดในการผลักดัน Decentralize Ecosystem ของดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับภาคอุตสาหกรรม ในงาน PTT Group Tech & Innovation Day 2023

          เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน PTT Group Tech & Innovation Day 2023 ภายใต้ธีม “Beyond Tomorrow: นวัตกรรม นำอนาคต” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย T-ECOSYS ได้รับเชิญให้เป็น Speaker ณ เวที Pitching Desk: Innovation Startup Ecosystem ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยเชื่อมโยง Ecosystem สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมี คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ Head of Product and Ecosystem Development…