เมื่อวันที่ 29 มี.. 2566 บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงาน NAC 2023: NSTDA Annual Forum โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดย คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด ได้ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจ” โดยได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมองในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคธุรกิจจอย่างมีจริยธรรม ที่จะต้องสร้างพื้นฐานให้สามารถสืบย้อนที่มาของการประมวลผล AI ได้ (Explainable) และกรอบการนำ AI มาใช้ด้วยความรับผิดชอบ  (Responsible) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักในการนำปัญญาปัญญาประดิษฐ์าใช้ด้วยความระมัดระวังและรู้เท่าทัน และออกแบบแนวทางการใช้งาน AI ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรต่อไป