เกี่ยวกับ T-ECOSYS

จากวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต T-ECOSYS จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง ทันสมัย และก้าวไปข้างหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ว่า

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้วยระบบนิเวศ
ที่ผ่านการผสานเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Empowering industrial sustainability through technological-driven ecosystem

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ด้วยระบบนิเวศที่ผ่านการผสานเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Empowering industrial sustainability through technological-driven ecosystem

พันธกิจ

พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรม เช่น เชื่อมโยงความต้องการของผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ให้คำปรึกษา และเป็นศูนย์รวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ร่วมสร้างมาตรฐานการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับ และมีความโปร่งใสรวมถึงร่วมยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ทางด้านอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน