เมื่อวันที่ 16 มิ.. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Practice Sharing for WHB Business Forum” แก่ผู้ประกอบการในหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดย คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอีโคซิส จำกั (T-ECOSYS) ได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ T-ECOSYS ด้านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม iDP (Industrial Digital Platform) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย T-ECOSYS มีแนวทางในการพัฒนาบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบ Decentralize Ecosystem ที่แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในภาพรวมหรือ Platform as an Orchestrator รวมถึงช่วยสนับสนุน Digital Infrastructure ต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้เล่นต่างๆ ในระบบนิเวศให้มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ T-ECISYS ยังมีแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ผ่านโมเดลการเช่าใช้งานแบบยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมั่งคง และจะส่งผลให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืนต่อไป