เมื่อวันที่ 3 มี.. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน PTT Group Tech & Innovation Day 2023 ภายใต้ธีมBeyond Tomorrow: นวัตกรรม นำอนาคต” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย T-ECOSYS ได้รับเชิญให้เป็น Speaker เวที Pitching Desk: Innovation Startup Ecosystem ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยเชื่อมโยง Ecosystem สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดมี คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ Head of Product and Ecosystem Development บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด ถ่ายทอดแนวคิดในการ Driving Ecosystem Evolution” ที่มีเป้าหมายในการผลักดันระบบนิเวศของ iDP (Industrial Digital Platform) ให้เป็น Decentralized Ecosystem ที่แพลตฟอร์มจะเป็นเครื่องมือในการ Enabler ทุกภาคส่วนให้เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดโมเดลของการ Shared Value ร่วมกันของผู้ประกอบการ  ซึ่ง T-ECOSYS ในฐานะแพลตฟอร์มจะมีหน้าที่เป็น  Orchestrator ที่ช่วยสร้างความสอดประสานให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศอุตสาหกรรม รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งฝั่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มีกลไกลในการรวบรวม Partners ต่างๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมเตรียม Digital Tools และ Infrastructure ให้มีความพร้อม เมื่อทุกภาคส่วนเข้ามาสร้าง Share Value ร่วมกัน ก็จะทำให้เกิด Decentralized Ecosystem ทีสามารถสร้างการมีร่วมมือและขยายความร่วมมือ ส่งผลสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม