T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Wellness & Healthcare ผ่าน Digital Platform และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร WHB รุ่นที่ 3

       เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. ที่ผ่านมา คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 หรือ Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรม  ในการนี้ T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อ “Total Solutions Gateway for Personalized Wellness & Healthcare” โดยได้นำเสนอแนวคิดบันได 3 ขั้น…