เมื่อวันที่ 21 ก.ค. .. ที่ผ่านมา คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 หรือ Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) โดยมี .นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรม 

ในการนี้ T-ECOSYS ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อ “Total Solutions Gateway for Personalized Wellness & Healthcare” โดยได้นำเสนอแนวคิดบันได 3 ขั้น 3 ฟันเฟือง ได้แก่ Community, Competency และ Creating Shared Value ผ่านการขับเคลื่อนบน 3 ประสาน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศอุตสาหกรรม Wellness & Healthcare นอกจากนี้ T-ECOSYS ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Digital Platform รวมถึงนำเครื่องมือ Pre-Assessment มาใช้ประเมินความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness & Healthcare เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ขยายผล และหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลกต่อไป