เมื่อวันที่ 22 .. ที่ผ่านมา คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ทีอีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผช.กผญ. ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Co-Creation สำนักงาน T-ECOSYS โดยคุณหญิงทองทิพได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ T-ECOSYS รวมถึงชื่นชมและสนับสนุนบทบาทของ T-ECOSYS ที่นำเอา Best Practice และ Business Solutions ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. และภาคอุตสาหกรรม มาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรร ผ่าน Industrial Digital Platform (iDP) ถือเป็นพันธกิจของ T-ECOSYS ที่จะช่วยผลักดันและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยใน 4 มิติของ Ecosystem พื้นฐาน ได้แก่ Ecosystem of Technology Integration (Robotics, AI, and Automation), Ecosystem of Digital Asset & Digital Infrastructure, Ecosystem of Environment and Sustainability และ Ecosystem of Beneficial Standardization & Investment Support ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ผสานพลัง (Synergy) ร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยกระดับไปสู่ Industrial Transformation ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยต่อไป