เมื่อวันที่ 15 มี.. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้นำ  AI เข้ามาช่วยพัฒนา Solutions สำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI for Industrial Transformation: Driving Ecosystem Evolution” ในงานสัมมนา New Wave of AI: New Era of Crowdsourcing Intelligence ที่โดยบริษัท มายด์ เอไอ เซาท์อีสเอเซีย จำกัด (MIND AI SEA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้องโดย คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ Head of Product and Ecosystem Development บริษัท T-ECOSYS จำกัด ได้ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับภาคอุตสาหกรรม iDP (Industrial Digital Platform) มุ่งสร้างให้เกิดดระบบนิเวศอุตสาหกรรมในรูปแบบ Dencentralized Ecosystem โดยมีแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการ Enbaler ให้ทุกภาคส่วนเชื่อมถึงกันและเกิด Shared Value ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Digital Tools ในการช่วยประเมินความต้องการหรือปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุต้นตอของปัญหาทางธุรกิจ (Root Cause Identification) ต่อยอดสู่การให้คำปรึกษา ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพิจารณา Solution ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงเลือกนำ AI ที่มีตรรกะพื้นฐานแบบเดียวกับสมองมนุษย์ในการหาเหตุผล (Reasoning) มีการพัฒนาสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและที่มาของตรรกะต่างๆ ได้มาใช้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน