มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร: สำหรับผู้ประกอบกิจการ

549 iDP Token 349 iDP Token สมัครตอนนี้ In-House Training 6 ชั่วโมง Central Lab Thai Academy สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจความหมายและหลักการสุขาภิบาลอาหาร เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ไม่สะอาดปลอดภัย เรียนรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในกิจการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ข้อกำหนด      ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมไปถึงขั้นตอน การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่ไม่สะอาดทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยุคสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองโดยเปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสำเร็จสถานที่จำหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพประชาชน เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทางกรมอนามัยจึงให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอกิจการด้านอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารปนเปื้อน ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านอาหารของสถานประกอบการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค   วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   การรับรองผลการฝึกอบรม  …

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร: สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

In-House Training 3 ชั่วโมง Central Lab Thai Academy สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจความหมายและหลักการสุขาภิบาลอาหาร เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ไม่สะอาดปลอดภัย เรียนรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ข้อกำหนด      ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมไปถึงขั้นตอน การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยุคสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ สถานที่จำหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพประชาชน        เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทางกรมอนามัยจึงให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย        หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สัมผัสอาหาร ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบ ให้บริการอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัยรวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารปนเปื้อน ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านอาหารของสถานประกอบการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค   วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง…