In-House Training 3 ชั่วโมง

Central Lab Thai Academy

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจความหมายและหลักการสุขาภิบาลอาหาร
  • เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ไม่สะอาดปลอดภัย
  • เรียนรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
  • เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนด

     ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมไปถึงขั้นตอน การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยุคสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ สถานที่จำหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพประชาชน

 

     เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทางกรมอนามัยจึงให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย

 

     หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สัมผัสอาหาร ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบ ให้บริการอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัยรวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารปนเปื้อน ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านอาหารของสถานประกอบการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

การรับรองผลการฝึกอบรม


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรมรวมฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง (มีอายุ 3 ปี)

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

Module 1

หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

 

Module 2

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

 

Module 3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบอาหาร ผู้เตรียมอาหาร ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่าย และผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์