549 iDP Token

349 iDP Token

In-House Training 6 ชั่วโมง

Central Lab Thai Academy

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจความหมายและหลักการสุขาภิบาลอาหาร
  • เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ไม่สะอาดปลอดภัย
  • เรียนรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
  • เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในกิจการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนด

     ปัจจุบันการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมไปถึงขั้นตอน การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่ไม่สะอาดทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยุคสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองโดยเปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสำเร็จสถานที่จำหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพประชาชน


เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทางกรมอนามัยจึงให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย


หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอกิจการด้านอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารปนเปื้อน ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านอาหารของสถานประกอบการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

การรับรองผลการฝึกอบรม

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรมรวมฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง (มีอายุ 3 ปี)

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

Module 1

หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย

 

Module 2

มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

 

Module 3

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

 

Module 4

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

 

Module 5

การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลร้าน เช่น ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ควบคุมดูแลด้านคุณภาพ เป็นต้น