In-House Training 2 วัน

Slingshot Group

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจบุคลิกการทำงานของคนแต่ละประเภท
 • วิธีการทำงานร่วมกับคนแต่ละรูปแบบ
 • ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารของตนเองและคนในองค์กร
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

     SuperSkills สุดยอดทักษะการสนทนาที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสนทนาอันเป็นเลิศที่ต่างจากวิธีเดิม ๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ

     พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาในการสนทนาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของแต่ละคนดี ซึ่งอาจเป็นการเสียเวลาและอาจทำลาย
ความเชื่อใจกัน แต่บางคนก็สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพและประสิทธิผลที่ดี ทั้งนี้ SuperSkills ทั้ง 5 ด้าน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถในการใช้ SuperSkills ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วย สุดท้ายแล้วอะไรคือ SuperSkills ของคุณ?

     SuperSkills หลักสูตรเพื่อประเมินพื้นฐานทักษะและนิสัยในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคล หลักสูตรที่ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและความท้าทายในการสนทนาของแต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้า
ด้วยความมั่นใจที่จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีในที่ทำงานและที่บ้านอย่างมีคุณภาพ

Key Features and Benefits

 • ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะ ‘แสดงออก’ อย่างไรในการสนทนาตามบุคลิกของแต่ละคน และเสนอ
  คำแนะนำที่มุ่งเน้นและนำไปปฏิบัติได้สำหรับพัฒนาความสามารถ
 • การฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถอย่างรวดเร็วและแสดงผลลัพธ์อันทรงพลังอย่างได้อย่างมั่นใจ

What is the Impact?

 • วิธีที่คุณพูดคุยกับผู้คน สิ่งที่คุณพูด สิ่งที่คุณไม่พูด และวิธีที่คุณบอกว่ามันสำคัญ
 • บทสนทนาที่ดีคือหัวใจของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
 • การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพของการสนทนาของคุณทั้งในเรื่องงานและส่วนตัว นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ความผูกพันองค์กรของพนักงาน
ความเป็นอยู่ของพนักงาน การทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการพัฒนาทักษะการสนทนา
ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

วันที่ 1 ช่วงเช้า

บทนำและการกำหนดบทบาท การสนทนาทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่น ๆ เป็นวิธีที่เราจะสร้างการแบ่งปันที่มีความหมาย
ช่วงเวลาของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแกนหลักที่ตอกย้ำศักยภาพของผู้บริหารในโลกสมัยใหม่

 • สถานการณ์ของการสนทนา
 • จริง ๆ แล้วคำว่า การสนทนา คืออะไร
 • แนะนำ 5 สุดยอดทักษะการสนทนาในระดับสูง
 • ทุกบทสนทนา = 3 บทสนทนา

 

วันที่ 1 ช่วงบ่าย

โมดูลที่ 2 รูปแบบเงื่อนไขการสนทนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ ว่าการสนทนาที่ดีมีประสิทธิภาพ หรือ แบบที่ไม่ดี
ส่งผลต่อการสนทนาอย่างไร

 • ความสำคัญของความปลอดภัยทางจิตใจและการทำงานของสมองของเรา
 • SCARF Model
 • แบบฝึกหัด: คุณทำอะไรได้มากหรือน้อยกว่าจาก SCARF Model

 

วันที่ 2 ช่วงเช้า

โมดูล 3 รายงานผลการประเมิน SuperSkills ของคุณ ทำความเข้าใจรายงานผลการประเมิน SuperSkills ของแต่ละคน บุคลิกภาพต่าง ๆ ของเราที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองสนทนา

 • สิ่งที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการสนทนาของเราคืออะไร ?

วันที่ 2 ช่วงบ่าย

โมดูลที่ 4 การฝึกปฏิบัติ SuperSkills ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ SuperSkills เพื่อให้เข้าใจ SuperSkills ผ่าน
การไตร่ตรอง สนทนา ฝึกฝน และสำรวจรายงาน SuperSkllls เพื่อช่วยพวกเขาเข้าใจว่าจะปรับปรุงได้อย่างไร

 • Presence (การแสดงตัวตน): การแสดงออกอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ
 • Hyperawareness (การรับรู้): ความต้องการของเราคืออะไร อารมณ์แบบไหนของเราที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะยับยั้งเรา
  ไม่ให้เกิดการสนทนาที่มีคุณภาพ
 • Decoding (การถอดรหัส): การรับฟังให้ลึกเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการและสิ่งที่เข้าทางเรา
 • Voicing (การเปล่งเสียง): สาเหตุที่เราไม่พูดออกมาคืออะไร การพูด กิริยา หรือท่าทาง เทคนิคช่วยให้คุณพูดความจริง
 • Flow Control (การควบคุมความลื่นไหลของการสนทนา): ความลื่นไหลของการสนทนา
 • การวางแผนการสนทนา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร ที่สนใจประเมินบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร