In-House Training 1 วัน (ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 4 ท่าน)

Robot System

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจประโยชน์การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
  • เข้าใจความแตกต่างของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ละชนิด
  • เรียนรู้การคัดเลือกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะกับงานแต่ละรูปแบบ
  • ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • เข้าใจหลักการพื้นฐานในการในการออกแบบระบบ

รายละเอียด

ในอดีต งานทางด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ (Human Error) จึงมีความพยายามคิดค้นเทคโนโลยีที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
หุ่นยนต์กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ทั้งการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการจ้างแรงงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ งานบางรูปแบบที่อาจไม่สามารถใช้แรงงานเข้าไปทำได้ หรืองานบางประเภทที่มีสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายต่อแรงงาน
ในคอร์ส Basic robot นี้ ท่านจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์ วิธีการเลือกประเภทหุ่นยนต์ให้เข้ากับงานที่มีลักษณะ
การทำงานที่ต่างกัน เรียนรู้มาตรการความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ และเข้าใจหลักการในการออกแบบ
ระบบการทำงานของหุ่นยนต์

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

Module 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

Module 2

การเลือกชนิดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

 

Module 3

ความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

Module 4

หลักการพื้นฐานในการออกแบบระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  • เจ้าของธุรกิจ ที่มีความต้องการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาปรับใช้กับบริษัท
  • หัวหน้างาน ที่ต้องการหาความรู้ด้านหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน