รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน

7,900 บาท

Exclusive LIVE 1 ชั่วโมง - 3 ครั้ง (จำกัดจำนวน 30 ท่านต่อรุ่น)

T-ECOSYS

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • รู้จักเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Exponential Technology)
 • ความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล
 • รูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
 • แนวทางในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
 • ตัวอย่างการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
 • กระบวนการในการออกโทเคน (Tokenization Process)
 • โอกาสและข้อควรพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล

รายละเอียด

เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในภาคธุรกิจบางส่วน และอยู่ระหว่างการประยุกต์ใช้ในวงกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ก่อน ย่อมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ในทางธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่ไปสู่การเป็นผู้นำในตลาด

 

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน และการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรม ทำความเข้าใจภูมิทัศน์และผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เจาะลึก Supply Chain และ Pain Point ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อคิดค้นกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

 

อบรมโดย:
คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

ครั้งที่ 1
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ความหมายของเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Exponential Technology)
 • เทคโนโลยีบล็อกเชน
 • พัฒนาการจากสินทรัพย์ดั้งเดิม (Traditional Asset) สู่สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)
 • รูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
 • Use case: Investment-Utility Token

ครั้งที่ 2
 • ปัจจัยพึงประเมินก่อนการตัดสินใจใช้สินทรัพย์ดิจิทัลสร้างหน่วยธุรกิจใหม่
 • โมเดลธุรกิจหลักและกลุ่มเป้าหมาย
 • การเลือกเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เหมาะสม
 • กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการออกโทเคนเพื่อการลงทุน (Investment Token)
 • Initiating Business Idea
 • Due Diligence
 • Whitepaper
 • ICO Portal
 • Use case: Tokenization Process

ครั้งที่ 3
 • การพิจารณาเครือข่ายธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน
 • พิจารณาภูมิทัศน์ ผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง และห่วงโซ่อุปทาน
 • ระบุความคาดหวังของแต่ละผู้เล่น
 • ระบุปัญหาของผู้เล่นแต่ละราย
 • ระบุประเด็นความท้าทายและโอกาส
 • แนวทางเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
 • เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Enhance Supply Chain Visibility)
 • ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ (Automated Document Sharing)
 • การชำระเงินแบบมีเงื่อนไข (Conditional Payment/Settlement)
 • การปันผลผู้ให้บริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Rewarded Crowdsourcing with DA)
 • ระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับโครงการใหม่ (DA Crowdfunding for new project)
 • เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Increasing Customer Experience and Engagement with DA)
 • Use case 3: Utility Token

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ฝ่ายพัฒนาแผนธุรกิจ ฝ่ายการตลาด ที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้กับองค์กร

รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน

7,900 บาท