SuperSkills

สอบถามเพิ่มเติม In-House Training 2 วัน Slingshot Group สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจบุคลิกการทำงานของคนแต่ละประเภท วิธีการทำงานร่วมกับคนแต่ละรูปแบบ ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารของตนเองและคนในองค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด      SuperSkills สุดยอดทักษะการสนทนาที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสนทนาอันเป็นเลิศที่ต่างจากวิธีเดิม ๆ ที่จะช่วยสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ      พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาในการสนทนาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของแต่ละคนดี ซึ่งอาจเป็นการเสียเวลาและอาจทำลาย ความเชื่อใจกัน แต่บางคนก็สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพและประสิทธิผลที่ดี ทั้งนี้ SuperSkills ทั้ง 5 ด้าน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถในการใช้ SuperSkills ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วย สุดท้ายแล้วอะไรคือ SuperSkills ของคุณ?      SuperSkills หลักสูตรเพื่อประเมินพื้นฐานทักษะและนิสัยในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคล หลักสูตรที่ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและความท้าทายในการสนทนาของแต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นใจที่จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีในที่ทำงานและที่บ้านอย่างมีคุณภาพ Key Features and Benefits ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะ ‘แสดงออก’ อย่างไรในการสนทนาตามบุคลิกของแต่ละคน…

Entrepreneurship In You

สอบถามเพิ่มเติม In-House Training 2 วัน Slingshot Group สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ กระบวนการและการสร้างคุณค่าของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบริษัท (KPI) สร้างมุมมองความคิดให้กับพนักงานทุกระดับในการคิดแบบผู้ประกอบการและการดำเนินการเพื่อรักษาความสามารถ ในการแข่งขัน การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การสร้างความร่วมมือภายในแผนกต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด ENTREPRENEURSHIP IN YOU การจำลองภาพธุรกิจซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งแบบเจอตัว และ ออนไลน์ วิธีพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง (Business Acumen) การเงินและกลยุทธ์สำหรับบริษัทผู้ผลิต (Finance and Strategy for Production Companies) โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์อย่างไร ส่งเสริมการคิดและการแสดงแบบผู้ประกอบการ ผู้เรียนจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของบริษัทตนเองรวมไปถึงกระบวนการและค่านิยมและจะมองเห็นผลกระทบของการคิดการกระทำแบบไซโลได้อย่างชัดเจน และจะได้รับการพัฒนาปัจจัยเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการอธิบายถึงความเฉียบแหลมทางธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงการทำกำไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการตัดสินใจตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดสินใจทางธุรกิจของพวกเขาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เพียงแต่ในภาพรวมธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน KPI และงบการเงิน ของบริษัทด้วย สิ่งเหล่านี้จะ นำไปสู่กระบวนการคิดและตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งหมดของบริษัท…